BầuThương:Ôngbầu”Bakhía”,quêởPhúTrung

Gọi ông Nguyễn Ngọc Thương là bầu cho nó sang chứ thật ra, ông chỉ nhận mình là “anh Ba khía” ở miệt Phú Trung.