Chú Zha đã trả lời Ronaldo Kicking: Tại sao bạn không đưa thẻ đỏ cho thẻ đỏ đầy đủ?

Bác Zha đã trả lời Ronaldo Kicking: Tại sao bạn lại cho một thẻ đỏ cho thẻ đỏ hoàn chỉnh? Sự kết thúc của Liverpool đã kết thúc, cuộc đua